Soft skillek a munkában
Ez a lecke akkor tekinthető teljesítettnek, ha minden diát megtekintünk és a leckében eltöltjük az előírt időt, amit a kis óra ikonnal nyomon is követhetünk.
loading

Soft skills - a puha faktorok

Minden feladatnak és pozíciónak megvannak a speciális elvárásai a kompetenciákkal kapcsolatban. Igen sokféle soft skill létezik. Azonos szakmán belül a betöltött pozíció is módosítja a kompetenciákkal kapcsolatos elvárásokat. A vállalatok profiljukhoz, vállalati kultúrájukhoz és az adott munkakörhöz illően preferálják adott soft skill-ek meglétét. Ezeket belső képzéseken, tréningeken is erősítik, de már a kiválasztáskor is figyelembe veszik, és gyakran mérik is. 

loading

Együttműködés és kompetenciák

A sikeres munkavállalás érdekében hangsúlyt kell helyezni a soft skillekre is.  Fontos a reális önismeretünk, hogy tisztában legyünk azzal, hogy képességeink alapján alkalmasak vagyunk-e az adott munkakör betöltésére. Ismerjük meg az erősségeinket és a gyengeségeinket is, és határozzuk meg, hogy milyen területeken van szükségünk fejlődésre. Ebben a modulban az együttműködés tekintetében kiemelten fontos kompetenciákat tekintjük át.

Fontos

Találkozhatunk általánosan megfogalmazott, de sok részterületet lefedő soft skillek-kel, mint például a jó kommunikációs képesség. Érdemes tisztázni, pontosítani az elvárásokat. Pl.: írásbeli kommunikáció, jó tárgyalóképesség, meggyőzőképesség, asszertív kommunikáció, érvelés.

 

A csapatmunka készsége 

Mára jellemzővé vált, hogy a munkakörök többségében a csapatjátékosokat keresik. Olyanokat, akik képesek együttműködni másokkal. A projektekben kiemelt cél egy jól működő munkacsoport létrehozása, amely olyan eredményeket érhet el a közös tudás és az együttműködés által, amelyre az egyének önmagukban, elszigetelten dolgozva nem lennének képesek.

Egy érdekes kompetencia: a szereprugalmasság

Csapat- vagy projektmunka során többféle szerep betöltésére van szükség (vezető, tervező, szervező, koordináló, ötletelő, végrehajtó, stb...) Fontos, hogy minden szükséges szerep „gazdára találjon”. Közös munka során jelentős érték a szereprugalmasság; képességek olyan funkció betöltésére, ami éppen hiányzik a csapatból, de a sikeres munka feltétele. Pl.: Rengeteg jó ötlet születik, de annak megvalósítását meg kell tervezni, szervezni.

 

loading

Motiválhatóság

Vannak, akiket szinte egyáltalán nem kell motiválni, mert erős önmotivációs képességgel rendelkeznek, illetve egyfajta szenvedély, belső motiváció hatja őket. Másoknak nagyobb szükségük van a külső motivációra,  és meg kell találni azt a motivációs eszközt, ami hat rájuk. A motiváció rendszerességével kapcsolatos igény is egyénenként változó.

Motiváció és teljesítmény

A megfelelő motiváció és a teljesítmény szintje közötti összefüggés elvitathatatlan. Minél motiváltabbak vagyunk, annál jobb teljesítményre leszünk képesek. A motiváló, cselekvésre ösztönző tényezők, eszközök tárháza igen színes és egyénenként eltérő.  A munka öröme, az elért eredmény is motivációs erő, és a csapattagok is motiválják egymást. Önt mi motiválja leginkább munkavégzés során?

 

loading

Szervezőkészség 

Ez a képesség vezető beosztásban, projektmenedzsmentben, termelésirányításban különösképpen fontos. Aki rendelkezik ezzel a képességgel, gyorsan átlátja a folyamatokat, majd a tervezett lépéseket fegyelmezetten végigviszi, szükség szerint rugalmasan változtat azokon.

loading
loading

A jó szervező

Képes gyors és határozott döntésekre. Akkor is jól meg tudja szervezni a folyamatokat, ha a terhelési szint magas, a feladatok sokszínűek és egymásra épülnek. Képes irányítani az embereket és folyamatokat, összehangolni a körülményeket, költségeket és határidőket úgy, hogy betarthatóak legyenek. Képes a felelősségi körök között fontossági sorrendet felállítani és rendszerbe helyezni azokat. Képes ütemtervet készíteni.

 

Kommunikációs készség

Többet jelent annál, mint hogy valaki szívesen beszél és könnyen kifejezi magát. A kommunikáció kétoldalú folyamat, és ugyanúgy hozzátartozik az odafigyelésre, az aktív hallgatásra való készség, a másik fél  mondanivalójának pontos megértése, mint az is, hogy érthetően, gazdaságosan meg tudjuk fogalmazni szándékainkat. 

loading

A kommunikációs rugalmasság

A kommunikációban való rugalmasság azt jelenti, hogy képesek vagyunk  az aktuális helyzetnek, partnernek és társadalmi szerepünknek megfelelően kommunikálni. Mindezek függvényében változik szóhasználatunk és stílusunk is - így könnyebben megtaláljuk a hangot másokkal.

Veszed az adást?

Akinek kommunikációs radarjai kifinomultak, az képes dekódolni a beszélgetőpartner - gyakran öntudatlan - nem verbális üzeneteit. Hamarabb észreveszi és olvassa beszélgetőtársa vokális jelzéseit, gesztusait, mimikáját, testbeszédét. Gyorsan és helyesen értelmezve reagál azokra, így kommunikációja hatékonyabb, célratörőbb, érzékenyebb, eredményesebb. Ez a készség kiemelten fontos például vezetői munkakörben, HR-területen és az ügyfélkapcsolatokban is.

 

loading

Érzelmi kompetenciák

Az érzelmi intelligenciáról már volt szó. Az érzelmi kompetenciák ennek gyakorlati megvalósítási módjai. Egy jó csapattag nem csak jó szakember, de képes érett felnőttként kezelni emberi kapcsolatait, amelyekben fontos szerepet játszanak az érzelmek. Fontos, hogy felismerje, azonosítsa a saját és mások érzelmeit, kezelni tudja azokat, saját negatív érzelmeit képes legyen kezelni, és a másik emberre is kedvezően tudjon hatni.

loading

Az érzelmi intelligencia pozitív hatásai

Egy érzelmileg intelligens, kiegyensúlyozott kollégával hatékony és jó légkörű a közös munka. Hamar összhangot teremt a kollégák között és intuitívan oldja meg a feladatokat. Munkatársként és vezetőként is tudja és elfogadja, hogy az érzelmeknek a munkavégzés területén is meghatározó szerepük van, empátiája képessé teszi arra, hogy megértse, kezelje azokat. Motivációs és csapatépítő tevékenysége során is figyelembe veszi az érzelmek jelentőségét. 

 

Flexibilitás 

Manapság minden gyorsan változik, a gyors munkahely és munkakörváltás lett jellemző. Aki rugalmasan képes váltani, az marad talpon. A fejlődés felgyorsulásával a munkavégzés módja is folyamatosan változik, ezért a munkavállalóknak is képesnek kell lenniük a változásokhoz való alkalmazkodásra. Ennek előfeltétele a folyamatos tanulás: pl.: új eszközök, számítógépes programok, technológiai újdonságok követése, és a karrier során új szakmai ismeretek vagy új szakmák elsajátítása. Jelentős érték, ha valaki többféle munkakör betöltésére is alkalmas. A rugalmasság, a változások elfogadása, az új ismeretek befogadásának képessége egyre inkább felértékelődik egy gyorsan változó világban.

loading

A mobilitás

 

 

loading

A rugalmasság a mobilitásra is vonatkozik, elsősorban földrajzi értelemben. El kell sajátítanunk annak a képességét, hogy ne csak a megszokott módon és helyen vagy időben végezzünk munkát, képesek legyünk a váltásra. Arra való hajlandóságot, hogy más munkakörben, más időbeosztással, esetleg másik településen vagy országban dolgozzunk. Nap mint nap jelentkeznek új igények, lehetőségek, amelyekre a vállalkozásoknak és a munkavállalóknak is felkészültnek kell lenniük a siker és a stabilitás érdekében. 

Gondolkodási képességek

Vajon Önre mi jellemző? A globális vagy az analitikus gondolkodás?

Nagy érték, ha valaki bonyolult összefüggéseket, összetett problémakört, bonyolult folyamatokat, átfogó projekteket is képes átlátni. A globálisan gondolkozók az információkat tágabb kontextusban látják, akár gazdasági-társadalmi szinten értelmezve azokat. A globális látásmód megnyilvánul munkafázisok, részfeladatok és rendszerek átlátása tekintetében is. 
Az analítikus gondolkodás összefügg a logikus gondolkodással, az ok-okozat összefüggések feltárásával, a helyes következtetésekkel, megállapításokkal. Az analítikusan gondolkodó személy észleli és kritikusan szemléli a hibákat, hiányosságokat.

loading

Önreflexió

  • Kérjük, értékelje az előzőekben bemutatott szempontok alapján saját együttműködési kompetenciáit! Miben a legerősebb? Mi a fejlesztendő terület az Ön számára?
  • Az Ön szakmájában, munkakörében melyek a leginkább elvárt kompetenciák?
  • Ezek közül melyek az erősségei, és melyek azok, amelyek fejlesztést igényelnek?
  • Mit gondol, kiemelkedő képességeit milyen munkakörökben tudná kamatoztatni? 

 

loading

Összegzés

Megfelelő kompetencia a megfelelő helyre. Az előzőekben is láthattuk, hogy igen sokféle soft skill létezik. Minden feladatnak és pozíciónak megvannak a speciális elvárásai a kompetenciákkal kapcsolatban. Azonos szakmán belül a betöltött pozíció is módosítja a kompetenciákkal kapcsolatos elvárásokat.  A vállalatok profiljukhoz, vállalati kultúrájukhoz és az adott munkakörhöz illően preferálják adott soft skill-ek meglétét. Ezeket belső képzéseken, tréningeken is erősítik, de már a kiválasztáskor is figyelembe veszik, és gyakran mérik is. Pl.: Egy ügyfélszolgálati vezető esetében szükséges a munkatársak irányítása, motiválása és a szervezőképesség megléte is. Ugyanakkor az irányítási készség nem elvárás egy ügyfélszolgálati munkatárs esetében, de a kiváló kommunikáció, a konfliktuskezelés igen.

loading